مجموعه نقاشیهای سنگی – Rock paintings

In this style, oil paintings on wood and canvas are used

در این سبک نقاشی از رنگ روغن روی چوب و بوم استفاده شده است.