عکسها یا در فضای بسته و با نور پردازی گرفته شده است و یا از نور طبیعی استفاده شده.

Photographs are taken in the open space with lighting, or taken with natural light